Opći uvjeti poslovanja

Zahvaljujemo na Vašoj rezervaciji te molimo da obratite pažnju na sljedeće:

Uvodne napomene

Društvo H.M.Z Villa d.o.o. pruža smještajno-ugostiteljske usluge sukladno Općim uvjetima poslovanja, a prema potvrdi i specifikaciji svake pojedine rezervacije. H.M.Z Villa d.o.o. ne odgovara za okolnosti koje su izvan naše kontrole, kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave i slično.

Rezervacije i način plaćanja

Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima poslovanja, te da ih u cijelosti prihvaća. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naše web stranice, poštom, elektronskom poštom, faxom, telefonom ili osobno na recepciji. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za gosta tako i za H.M.Z Villa d.o.o. Kako bi se rezervacija smatrala valjanom, gost je dužan uplatiti akontaciju u iznosu od [30] % prilikom izvršenja rezervacije. Potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska. Ostatak iznosa računa uplaćuje se najkasnije na dan početka korištenja usluga na recepciji smještajnog objekta.

Boravišna pristojba

Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom prijave gosta direktno na recepciji smještajnog objekta.

Cijene usluga

Cijena usluge predstavlja iznos po danu kako je istaknuto u cjeniku usluga, izraženo u hrvatskim kunama. H.M.Z Villa d.o.o. pridržava pravo izmijeniti cijene usluga u svako vrijeme. Gostima koji su uplatili akontaciju ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, H.M.Z Villa d.o.o. jamči cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

Obveze H.M.Z. Villa prema gostima

Obveza H.M.Z Villa d.o.o. je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. H.M.Z Villa d.o.o. ne odgovara za nestanak osobnih stvari, oštećenje osobnih stvari kao niti za ozljede, nesreće i smrtne slučajeve tijekom boravka gostiju. Gosti koriste sve sadržaje H.M.Z Villa d.o.o. na vlastitu odgovornost.

Obveze gostiju

Gosti su dužni pridržavati se kućnog reda. H.M.Z Villa d.o.o. zadržava pravo otkazati ugovor bez otkaznog roka ako se propisana pravila kućnog reda, unatoč prethodnim upozorenjima, ne poštuju.

Zabrana pušenja

Prema Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda u objektima pušenje nije dopušteno.

Noćni mir

Od 23:00 do 07:00 je vrijeme noćnog mira, pa molimo goste da budu ljubazni i ne smetaju drugim gostima stvaranjem buke.

Kućni ljubimci

Boravak kućnih ljubimaca [je dopušten uz prethodnu najavu/nije dopušten]. Naknada za kućnog ljubimca iznosi [15] EUR po danu.

Otkaz rezervacije

U slučaju da gost želi izmijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, dužan je to učiniti pisanim putem (e-mailom, poštom, telefaksom).

Rezervacija se može otkazati u bilo koje vrijeme prije dolaska. Kod otkazivanja rezervacije naplaćuju se sljedeći troškovi:

[- za otkaz od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge; 60%
– za otkaz od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge; 80%
– za otkaz od 7 do 0 dana prije početka korištenja usluge 100%;
-za otkaz Last minute rezervacije naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije;]

U slučaju kašnjenja ili ranijeg dolaska plaća se puni iznos rezervacije.
Plaćanje svih naknada iz ovoga članka mora biti izvršeno u roku od [14 dana] od primitka potvrde o otkazivanju rezervacije.

Dolazak i odlazak

Gosti se mogu prijaviti u bilo koje vrijeme nakon [16:00] sati na dan dolaska.
Gosti su na dan odlaska dužni napustiti smještajnu jedinicu do [10:00] sati.

Parking

Gosti na raspolaganju imaju besplatan parking u sklopu objekta u kojem borave.

Polog za štetu

Gost je pri prijavi obvezan dati polog u iznosu od EUR [1500]. Polog se gostu vraća u cijelosti pri odjavi ako u objektu nije počinjena nikakva šteta.

Naknada štete

Gost je obvezan podmiriti sve troškove štete ili gubitka kao posljedice namjernog ili nenamjernog postupanja uzrokovanog od strane njega ili drugih osoba koje su s njim na odmoru. Odgovornost gosta za štetu u punom je iznosu štete.

Zaštita osobnih podataka

H.M.Z Villa d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost svih gostiju. Svi se podaci o gostima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Reklamacije

Gost ima pravo na podnošenje pisanog prigovora u samom objektu, putem pošte, elektroničkim putem i putem telefaksa. H.M.Z. Villa d.o.o. dužno je dati pisani odgovor na prigovor u roku od 15 dana od podnošenja istog.

Sudska nadležnost

Svi sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ako se ne može doći do rješenja, za eventualne sporove nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wir danken Ihnen für Ihre Buchung und bitten Sie, Folgendes zu beachten:

Einleitende Hinweise

Die Gesellschaft H.M.Z Villa d.o.o. erbringt Unterbringungs- und Bewirtungsleistungen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, und in Übereinstimmung mit der Bestätigung und Spezifizierung der jeweiligen Buchung. Die H.M.Z Villa d.o.o. haftet für keine außerhalb unseres Einflussbereiches stehenden Umstände, wie etwa Kriege, Terrorismus, Aufstände und Unruhen, Streiks, Naturkatastrophen und Elementarereignisse, Epidemien, Verbote und Einschränkungen durch lokale Behörden u. Ä.

Buchungen und Zahlungsweise

Bei Vornahme der Buchung bestätigt der Gast, dass er von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterrichtet worden ist und diese in Gänze akzeptiert. Bei der Buchung hat der Gast sämtliche im Zuge des Buchungsverfahrens angeforderten Angaben zu machen. Anfragen und Buchungen werden per unserer Website, Post, E-Mail, Fax, Telefon oder persönlich an unserer Rezeption entgegengenommen. All das Nachfolgende wird bereits aufgrund seiner Anführung sowohl für den Gast als auch für die H.M.Z Villa d.o.o. verbindlich. Damit die Buchung für wirksam erachtet werden kann, hat der Gast bei deren Vornahme eine Anzahlung i. H. v. [30] % zu leisten. Die Buchungsbestätigung ist bei der Ankunft an der Rezeption vorzulegen. Der Restbetrag der Rechnung ist spätestens am Anfangstag der Leistungsinanspruchnahme an der Rezeption des Unterbringungsobjektes zu zahlen.

Aufenthaltsgebühr

Der Betrag der Aufenthaltsgebühr ist beim Einchecken des Gastes direkt an der Rezeption des Unterbringungsobjekts zu zahlen.

Leistungspreise

Der Leistungspreis stellt den in der Preisliste angeführten, in kroatischen Kuna (HRK) ausgewiesenen Betrag pro Tag dar. Die H.M.Z Villa d.o.o. hält sich das Recht vor, die Leistungspreise jederzeit zu ändern. Gäste, die eine entsprechende Anzahlung oder akzeptable Buchungsgarantie geleistet haben, gewährleistet die H.M.Z Villa d.o.o. die zurzeit der vorgenommenen Buchung gültigen Preise.

Pflichten der H.M.Z. Villa d.o.o. gegenüber den Gästen

Die Pflicht der H.M.Z Villa d.o.o. besteht in kontinuierlicher Sorge um die Qualität der erbrachten Leistung nach Maßgabe der Gesetzesvorschriften, Fachregeln und allgemein üblichen Usancen und Gepflogenheiten im Tourismus- und Gastronomiegewerbe. Die H.M.Z Villa d.o.o. haftet weder für das Abhandenkommen oder die Beschädigung persönlicher Sachen noch für Verletzungen, Unfälle oder Todesfälle während des Aufenthaltes der Gäste. Die Gäste nutzen alle Inhalte der H.M.Z Villa d.o.o. auf eigene Verantwortung.

Pflichten der Gäste

Die Gäste haben die Hausordnung einzuhalten. Die H.M.Z Villa d.o.o. behält sich das Recht vor, den Vertrag fristlos zu kündigen, wenn die vorgeschriebenen Regelungen der Hausordnung trotz vorheriger Mahnungen nicht eingehalten werden.

Rauchverbot

Gemäß dem Gesetz zur Einschränkung der Verwendung von Tabakerzeugnissen ist das Rauchen in den Objekten nicht erlaubt.

Nachtruhe

Von 23:00 Uhr bis 07:00 Uhr ist die Zeit der Nachtruhe, so bitten wir die Gäste freundlich zu sein und andere Gäste durch Lärm nicht zu stören.

Heimtiere

Der Aufenthalt von Heimtieren ist [unter vorheriger Ankündigung gestattet/nicht gestattet.] Das Entgelt für ein Heimtier beträgt [15] Euro pro Tag.

Buchungsstornierung

Falls der Gast die auf seinen Antrag vorgenommene Buchung ändern oder stornieren möchte, hat er dies schriftlich (per E-Mail, Post oder Fax) vorzunehmen.

Die Buchung kann jederzeit vor Ankunft storniert werden. Für Stornierungen werden folgende Gebühren erhoben:

[– für eine Stornierung von 21 bis 15 Tagen vor geplanter Leistungsinanspruchnahme 60 %;
– für eine Stornierung von 14 bis 8 Tagen vor Leistungsinanspruchnahme 80 %;
– für eine Stornierung von 7 bis 0 Tagen vor Leistungsinanspruchnahme 100 %; und
– für die Stornierung einer Last-Minute-Buchung 100 % des Gesamtpreises der Buchung.]

Im Falle verspäteter oder verfrühter Ankunft ist der volle Preis der Buchung zu zahlen.
All die in diesem Artikel genannten Gebühren sind innerhalb von [14 Tagen] ab Empfang der Bestätigung der Buchungsstornierung zu zahlen.

Ankunft und Abreise

Die Gäste können am Ankunftstag jederzeit nach [16:00] Uhr einchecken.
Die Gäste haben die Unterkunftseinheit am Abreisetag spätestens bis [10:00] Uhr zu räumen.

Parken

Im Objekt, in dem die Gäste sich befinden, haben die Gäste den kostenlosen Parkplatz zur Verfügung.

Kaution für Schäden

Bei dem Einchecken (Villen in Vabriga) ist der Gast verpflichtet, eine Kaution im Betrag von EUR [900] zu erlegen.
Bei dem Einchecken (Villen Helena Porec) ist der Gast verpflichtet, eine Kaution im Betrag von EUR [1500] zu erlegen.
Die Kaution wird in voller Höhe dem Gast beim Check-out zurückgegeben, wenn im Objekt kein Schaden entstanden ist.

Schadensersatz

Der Gast verpflichtet sich, sämtliche Kosten eines Schadens oder Verlustes zu ersetzen, der als Folge von absichtlichen oder unabsichtlichen Handlungen, die von ihm selbst oder von den sich zusammen mit ihm im Urlaub aufhaltenden anderen Personen verübt worden sind, eingetreten ist. Der Gast haftet für den Schaden in voller Schadenshöhe.

Schutz personenbezogener Daten

Die H.M.Z Villa d.o.o. verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Gäste zu wahren. Sämtliche auf die Gäste bezogenen Daten werden streng geheim gehalten und sind nur den Mitarbeitern zugänglich, die diese Daten zur Ausführung ihrer Tätigkeiten benötigen.

Reklamationen

Der Gast ist berechtigt, seine schriftliche Reklamation im Objekt selbst oder per Post, Datenfernübertragung oder Fax vorzubringen. Die H.M.Z. Villa d.o.o. hat die Reklamation innerhalb von 15 Tagen ab deren Vorbringung schriftlich zu beantworten.

Gerichtsstand

Sämtliche Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten sollen einvernehmlich, in einer für beide Parteien akzeptablen Art und Weise beigelegt werden. Falls keine solche Beilegung herbeigeführt werden kann, ist für einen allfälligen Rechtsstreit das zuständige Gericht in Zagreb zuständig.